Bảng giá Matsushima

TMP VietNam là đại lý hãng Matsushima tại Việt Nam

Name Model Maker
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26C1G Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H1G Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H2G Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H2F Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H3G Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H3F Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H3S Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H7G Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H7F Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
RADAR LEVEL TRANSMITTER MWLM-PR26H7S Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER MWLM-FMP-M Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE92F Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE92S Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE92B Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE92SB Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE93F Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE93S Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE93B Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE93SB Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE95F Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE95S Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE95B Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE LEVEL METER USLM-PE95SB Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
SOUNDING MDVC-2S2 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
SOUNDING MDMC-2K Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
SOUNDING MDMC-2S Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
SOUNDING MDMC-4K Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
SOUNDING MDMC-4S Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE BARRIER SWITCH (Transmitter) MWBS-TR-02 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE BARRIER SWITCH (Transmitter) MWBS-TR02Exd Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE BARRIER SWITCH (Receiver) MWBS-RC-02 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE BARRIER SWITCH (Receiver) MWBS-RC-02Exd Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
FULL DETECTOR MFFC-20C Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
FULL DETECTOR AMDC-12C Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
CAPACITANCE LEVEL SWITCH (Detector) MFIP-031W Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
CAPACITANCE LEVEL SWITCH (Transducer) AMVC-300 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DUST MONITOR PFM-M01E Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DUST MONITOR PFM-M11P Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DUST MONITOR PFM-M11PT Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DUST MONITOR PFM-M01PEX Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
INTRINSIC SAFETY DUST MONITOR Sensor: PFM-M01PEx
Transducer: PFM-KCU01
Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DUST SWITCH PFM-DSW10 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE FLOW SWITCH MWFS-SW-02C Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MICROWAVE FLOW MONITOR MWFM-AN-01 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
SPEED SWITCH (NON-CONTACT TYPE) ESPB-030 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
SPEED SWITCH (NON-CONTACT TYPE) ESPB-041 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
Proximity swith TL-N20ME1 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
Transducer ASTC-041 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
Proximity swith ESKB-610M Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRW-102 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRW-122 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRW-302 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRW-322 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRK-100 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRB-100 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRL-100 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY SDP-13 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRDP-200K Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRDP-200B Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MAGNETIC TYPE SPEED RELAY ESRDP-200U Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
SPEED SWITCH "RevMonitor" MHP-S05 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
PULL CORD SWITCH ELAW-21 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
PULL CORD SWITCH ELAW-31 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
PULL CORD SWITCH ELAW-61P Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
PULL CORD SWITCH ELAM-21W Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
PULL CORD SWITCH ELAM-61W Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
PULL CORD SWITCH ELADP-22W Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
PULL CORD SWITCH ELADP-32W Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
PULL CORD SWITCH ELAM-62PW Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
Wire-rope typeEmergency Stop Switch "PULL STOP ERTD-50 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
BELT SWAY SWITCH ELAP-20 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
BELT SWAY SWITCH ELADP-22 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-050 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-060 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-075 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-090 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-100 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-105 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-120 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-135 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-140 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-150 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-160 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-180 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MC-200 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-050302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-060302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-075302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-090302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-100302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-105302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-120302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-135302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-140302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-150302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-160302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-180302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-200302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-DC-120302H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-045052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-050052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-060052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-075052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-090052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-100052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-105052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-120052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-135052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-140052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-160052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-180052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
MOTOR-OPERATED ADJUSTING CARRIER HAB-MR-200052H Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
CHUTE SWITCH ELPP-22D Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
CHUTE SWITCH ELPP-22DEX Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
CHUTE SWITCH EB3C Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-0105 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-0205 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-0505 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-0805 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-1005 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-2005 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-4005 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-8005 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-12005 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-16005 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-20005 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam
DAMPER ACTUATOR DMR-30005 Matsushima VietNam, đại lý Matsushima tại Vietnam

Bảng giá Matsushima


CÔNG TY TNHH TM và DV TĂNG MINH PHÁT

  Trụ sở:    119 Quốc Hương,  Phường Thảo  Điền,  Q.2,  Tp.HCM

  VPGD:    602/41E, Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

  Ðiện Thoại:   (028) 35121007                 Fax:  (028) 35121008

 Mr.Thân: sale06@tmpvietnam.com      Phone: 0911 175 069

  VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

Chính sách mua hàng

   Giao hàng miễn phí.

   Làm việc các ngày trong tuần.

   Thanh toán linh động.

    Bảo hành 12 tháng.

Bản Đồ

© 2017 Tudonghoatmp.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top