Teclock Vietnam - Đại lý cung cấp thiết bị Teclock tại Vietnam

TMP là đại lý hãng Teclock tại Việt Nam

STT

Tên thiết bị

Model

1 Đồng hồ so 0.001mm TM-1201
2 Đồng hồ so 0.001mm TM-1201PW
3 Đồng hồ so 0.001mm TM-1251
4 Đồng hồ so 0.001mm TM-1202
5 Đồng hồ so 0.001mm TM-1205
6 Đồng hồ so 0.01mm TM-110
7 Đồng hồ so 0.01mm TM-110R
8 Đồng hồ so 0.01mm TM-110D
9 Đồng hồ so 0.01mm TM-110-4A
10 Đồng hồ so 0.01mm TM-110PW
11 Đồng hồ so 0.01mm TM-110P
12 Đồng hồ so 0.01mm TM-105
13 Đồng hồ so 0.01mm TM-105W
14 Đồng hồ so 0.01mm TM-5106
15 Đồng hồ so 0.01mm TM-5105
16 Đồng hồ so 0.1mm TM-91
17 Đồng hồ so 0.1mm TM-91R
18 Đồng hồ so 0.1mm TM-92
19 Đồng hồ so 0.1mm TM-93
20 Đồng hồ so kim ngắn TM-35
21 Đồng hồ so kim ngắn TM-35-01
22 Đồng hồ so kim ngắn TM-35-03
23 Đồng hồ so kim ngắn TM-35-04
24 Đồng hồ so kim ngắn TM-35-02D
25 Đồng hồ so kim ngắn TM-34
26 Đồng hồ so kim ngắn TM-36
27 Đồng hồ so kim ngắn TM-37
28 Đồng hồ so kim ngắn TM-37C
29 Đồng hồ so kim dài độ sai số 0.01mm KM-121
30 Đồng hồ so kim dài độ sai số 0.01mm KM-121D
31 Đồng hồ so kim dài độ sai số 0.01mm KM-121PW
32 Đồng hồ so kim dài độ sai số 0.01mm KM-131
33 Đồng hồ so kim dài độ sai số 0.01mm KM-132D
34 Đồng hồ so kim dài độ sai số 0.01mm KM-130
35 Đồng hồ so kim dài độ sai số 0.01mm KM-130R
36 Đồng hồ so kim dài độ sai số 0.01mm KM-130D
37 Đồng hồ so kích thước kim dài KM-55
38 Đồng hồ so kích thước kim dài KM-155
39 Đồng hồ so kích thước kim dài KM-155D
40 Đồng hồ so kích thước kim dài KM-05100
41 Đồng hồ so kích thước kim dài KM-05150
42 Đồng hồ so kim đo quay 1 vòng  TM-1200
43 Đồng hồ so kim đo quay 1 vòng  TM-1210
44 Đồng hồ so kim đo quay 1 vòng  TM-1211
45 Đồng hồ so kim đo quay 1 vòng  TM-102
46 Đồng hồ so kim đo quay 1 vòng  TM-98
47 Đồng hồ so kim đo quay 1 vòng  TM-5210
48 Đồng hồ so kim đo chân sau ST-305A
49 Đồng hồ so kim đo chân sau ST-305B
50 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-310
51 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-311
52 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-314
53 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-315
54 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-316
55 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-370
56 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-315PS
57 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-316PS
58 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-352
59 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-353
60 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-354
61 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-355
62 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-358
63 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-352-5
64 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-353-5
65 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-355-10
66 Đồng hồ so độ đồng trục, đồng tâm LT-358-15
67 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112
68 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112LS
69 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112LW
70 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112-3A
71 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112-80g
72 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112P
73 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112FE
74 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112AT
75 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-112D
76 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-528
77 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-528LS
78 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-528LW
79 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-528-3A
80 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-528-80g
81 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-528FE
82 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-114
83 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-114LS
84 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-114LW
85 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-114P
86 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-124
87 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-124LS
88 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-124LW
89 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-125
90 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-125LS
91 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-125LW
92 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-1201
93 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-1201LS
94 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-1201LW
95 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-1201L
96 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-1202L
97 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-130
98 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-130LS
99 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SM-130LW
100 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ SFM-627
101 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ TPM-116
102 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ TPM-617
103 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng cơ TPM-618
104 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử TPD-617J
105 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử TPD-618J
106 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-540S2
107 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-540S2-LS
108 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-540S2-LW
109 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-540S2-3A
110 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-550S2
111 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-550S2-LS
112 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-550S2-LW
113 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-550S2-3A
114 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-540J
115 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-550J
116 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-565J
117 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-565J-L
118 Đồng hồ đo độ dày hiển thị dạng điện tử SMD-130J
119 Quả nặng đồng hồ đo độ dày PF-01J
120 Quả nặng đồng hồ đo độ dày PF-02J
121 Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-11J
122 Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-12J
123 Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-13J
124 Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-14J
125 Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-15J
126 Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-16J
127 Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-17J
128 Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-18J
129 Chân đế đồng hồ đo độ dày PG-20J
130 Chân đế đồng hồ đo độ dày PGM-20-5
131 Chân đế đồng hồ đo độ dày PGM-20-8
132 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-210
133 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-211
134 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-213
135 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-214
136 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-250
137 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-220
138 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-221
139 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-222
140 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-223
141 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-224
142 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-230
143 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-233
144 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-234
145 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-295
146 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-273
147 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-280
148 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-283
149 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-251
150 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-252
151 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-264
152 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-293
153 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-210P
154 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-250P
155 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-223P
156 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng cơ DM-224P
157 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-210S2
158 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-211S2
159 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-213S2
160 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-250S2
161 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-252S2
162 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-2100S2
163 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-2110S2
164 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-2130S2
165 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-2520S2
166 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-210J
167 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-211J
168 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-213J
169 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-214J
170 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-215J
171 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-240J
172 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-241J
173 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-293J
174 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-2100J
175 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-2150J
176 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-2400J
177 Đồng hồ đo độ sâu lỗ dạng điện tử DMD-2410J
178 Đồng hồ đo đường kính trong IM-1
179 Đồng hồ đo đường kính trong IM-2
180 Đồng hồ đo đường kính trong IM-4
181 Đồng hồ đo đường kính trong IM-5
182 Đồng hồ đo đường kính trong IM-880
183 Đồng hồ đo đường kính trong IM-881
184 Đồng hồ đo đường kính trong IM-882
185 Đồng hồ đo đường kính trong IM-880B
186 Đồng hồ đo đường kính trong IM-881B
187 Đồng hồ đo đường kính trong IM-882B
188 Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-1
189 Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-2
190 Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-3
191 Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-8
192 Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-9
193 Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-11
194 Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-20
195 Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-21
196 Đồng hồ đo độ dày vật liệu GM-22
197 Đồng hồ đo độ dày vật liệu GMD-1J
198 Đồng hồ đo độ dày vật liệu GMD-2J
199 Đồng hồ đo độ dày vật liệu GMD-8J
200 Đồng hồ đo đường kính trong FM-20
201 Đồng hồ đo đường kính trong FM-25
202 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-35
203 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-60
204 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-150
205 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-160
206 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-250
207 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-400
208 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-35S
209 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-60S
210 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-150S
211 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-160S
212 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-250S
213 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-400S
214 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-35F
215 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-60F
216 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-150F
217 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-35FS
218 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-60FS
219 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CD-150FS
220 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CN-10
221 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ CN-18
222 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ MT-3N
223 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ MT-4N
224 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ MT-6N
225 Đồng hồ đo đường kính trong lỗ MT-10N
226 Đồng hồ đo lực căng DTN-5
227 Đồng hồ đo lực căng DTN-10
228 Đồng hồ đo lực căng DTN-10G
229 Đồng hồ đo lực căng DTN-30
230 Đồng hồ đo lực căng DTN-30G
231 Đồng hồ đo lực căng DTN-50
232 Đồng hồ đo lực căng DTN-50G
233 Đồng hồ đo lực căng DTN-100
234 Đồng hồ đo lực căng DTN-100G
235 Đồng hồ đo lực căng DTN-150
236 Đồng hồ đo lực căng DTN-150G
237 Đồng hồ đo lực căng DTN-300
238 Đồng hồ đo lực căng DTN-300G
239 Đồng hồ đo lực căng DTN-500
240 Đồng hồ đo lực căng DTN-500G
241 Đồng hồ đo lực kéo, lực đẩy PP-705-300
242 Đồng hồ đo lực kéo, lực đẩy PP-705-500
243 Đồng hồ đo lực kéo, lực đẩy PP-705-1000
244 Đồng hồ đo lực kéo, lực đẩy PPN-705-3
245 Đồng hồ đo lực kéo, lực đẩy PPN-705-5
246 Đồng hồ đo lực kéo, lực đẩy PPN-705-10
247 Đồng hồ đo lực kéo, lực đẩy PPN-705-20
248 Đồng hồ đo độ lệch trục CSDG-A
249 Đồng hồ đo độ lệch trục chân đế có nam châm TM-104YS
250 Đồng hồ đo độ lệch trục chân đế có nam châm TM-106YS
251 Thiết bị đo độ đồng trục FM-5 Standard type
252 Thiết bị đo độ đồng trục FM-5 High precision type
253 Đồng hồ so dạng điện tử PC-440J
254 Đồng hồ so dạng điện tử PC-465J
255 Đồng hồ so dạng điện tử PC-450J-f
256 Đồng hồ so dạng điện tử PC-455J-f
257 Đồng hồ so dạng điện tử PC-480S2
258 Đồng hồ so dạng điện tử PC-485S2
259 Máy in file test trên đồng hồ kỹ thuật số  SD-763P
260 Thiết bị đo so sánh với vật mẫu FM-55J
261 Thiết bị đo so sánh với vật mẫu FM-60J
262 Chân đế dùng cho đồng hồ so SD-465A
263 Chân đế dùng cho đồng hồ so SD-101A
264 Chân đế dùng cho đồng hồ so US-16B
265 Chân đế dùng cho đồng hồ so US-22B
266 Chân đế dùng cho đồng hồ so US-25
267 Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-10
268 Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-14
269 Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-18
270 Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-20
271 Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-24
272 Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-28
273 Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-29
274 Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-30
275 Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-31
276 Chân đế dùng cho đồng hồ so USG-32
277 Chân đế dùng cho đồng hồ đo độ đồng trục MB-1040
278 Chân đế dùng cho đồng hồ đo độ đồng trục MB-1050
279 Chân đế dùng cho đồng hồ đo độ đồng trục MB-B
280 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-701N
281 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-701G
282 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-702N
283 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-702G
284 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-703N
285 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-703G
286 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-706N
287 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-706G
288 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-719R
289 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-720R
290 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-709P
291 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-709N
292 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-709G
293 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-719P
294 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-719H
295 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-719N
296 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-719G
297 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-719L
298 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-720H
299 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-720N
300 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-720G
301 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-720L
302 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-721N
303 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-721G
304 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-779G
305 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-755
306 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-743G
307 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-744G
308 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-750G
309 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-751G
310 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-752G
311 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-753G
312 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-754G
313 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-607
314 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-607A
315 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-607B
316 Dụng cụ đo độ cứng cao su GS-607C
317 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-701K
318 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-706K
319 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-719K
320 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-719K-H
321 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-719K-L
322 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-719K-R
323 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-720K
324 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-720K-H
325 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-720K-L
326 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-720K-R
327 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-721K
328 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-743K
329 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-744K
330 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-750K
331 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-751K
332 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-752K
333 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-753K
334 Dụng cụ đo độ cứng cao su GSD-754K
335 Máy đo độ cứng cao su, nhựa GS-610
336 Máy đo độ cứng cao su, nhựa GS-612
337 Máy đo độ cứng cao su, nhựa GS-615
338 Máy kiểm tra đồng hồ đo độ cứng cao su GS-607
339 Máy đo độ cứng tự động  GX-02A
340 Máy đo độ cứng tự động  GX-02D
341 Máy đo độ cứng tự động  GX-02E
342 Máy đo độ cứng tự động Micro size GS-680sel

Teclock Vietnam - Đại lý cung cấp thiết bị Teclock tại Vietnam


Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  2
 • Hôm nay:
  200
 • Tuần này:
  1370
 • Tháng trước:
  2648
 • Tất cả:
  40584
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH TM và DV TĂNG MINH PHÁT

  Trụ sở:    119 Quốc Hương,  Phường Thảo  Điền,  Q.2,  Tp.HCM

  VPGD:    602/41E, Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

  Ðiện Thoại:   (028) 35121007                 Fax:  (028) 35121008

 Mr.Thân: sale06@tmpvietnam.com      Phone: 0911 175 069

  VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

Chính sách mua hàng

   Giao hàng miễn phí.

   Làm việc các ngày trong tuần.

   Thanh toán linh động.

    Bảo hành 12 tháng.

Bản đồ TMP

© 2017 Tudonghoatmp.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top