Đại lý phân phối hãng Fireye tại Vietnam - Fireye Vietnam - TMP Vietnam

Xuất xứ:
USA
Tình trạng:
Mới 100%
Bảo hành:
12 tháng
Mô tả:
TMP là đại lý hãng Fireye tại Vietnam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

TMP là đại lý hãng Fireye tại Vietnam. Chuyên phân phối cung cấp cảm biến phát hiện ngọn lửa, bộ điều khiển ngọn lửa hãng Fireye

 

Thông số Model  
CC600 Micro-Controller Based Pre/Post Purge Oil Burner Primary Control, FC-600 CC-600 Fireye vietnam
BurnerPRO Microprocessor-Based Integrated, UV and FR Detection, BP-1002CN (Chinese) BurnerPRO  UV & FR  Fireye vietnam
E100 Flame Monitor, E-1001 E100 Fireye vietnam
E110 Flame-Monitor, E-1101 E110, EB700, EC600, 60-1386-2, 60-1466-2 Fireye vietnam
E120 Flame-Monitor And EB701 Chassis 220 VAC Operation, E-1201 E120, EB701 Fireye vietnam
E340 Modbus Communications Memory Map E340 Fireye vietnam
Modular M-Series II, C-4000 (European) MC120, MC230 Fireye vietnam
To convert Fireye E110 / EP160 to Fireye BurnerLogix using YB110XX, YP100, and 60-2814-1 E110 / EP160, YB110XX, YP100, and 60-2814-1 Fireye vietnam
To convert Fireye E110 / EP170 to Fireye BurnerLogix using YB110XX, YP100, and 60-2814-1 E110 / EP170, YB110XX, YP100, and 60-2814-1 Fireye vietnam
To convert Fireye E110 / EP260 to Fireye BurnerLogix using YB110XX, YP200, and 60-2814-1 E110 / EP260, YB110XX, YP200, and 60-2814-1 Fireye vietnam
To convert Fireye E110 / EP270 to Fireye BurnerLogix using YB110XX, YP200, and 60-2814-1 E110 / EP270, YB110XX, YP200, and 60-2814-1 Fireye vietnam
Flame-Monitor EP178/EP378 Programmers with EDC1/EDC2 Amplifiers using Phoenix and InSight Scanners, 133-732   Fireye vietnam
BurnerLogiX Installation Instructions for Displays, BD-5001 BLV512, BLL510 Fireye vietnam
BurnerLogiX YB110 and YB230 MicroProcessor Burner Management Control, BL-1001 YB110UV, YB110UVSC, YB110IR, YB230UV, YB230UVSC, YB230IR Fireye vietnam
BurnerLogiX YP Programmers, YP-1001 YP100, YP102, YP113, YP138, YP200, YP202, YP300, YP302 Fireye vietnam
BurnerLogiX ZB110/ZB230 MicroProcessor Burner Management Control BLZ-1001 ZB110/ZB230 Fireye vietnam
BurnerPRO Microprocessor-Based Integrated Burner Management Control, BP-1001   Fireye vietnam
BurnerPRO Microprocessor-Based Integrated, UV and FR Detection, BP-1002   Fireye vietnam
CC515 Micro-Controller Based Oil Burner Primary Control, FC-515 CC515 Fireye vietnam
Fireye FM Supervisory Cock, CV-33   Fireye vietnam
Fireye sbSeries Flame Safeguard Control, SB-2301   Fireye vietnam
Fireye sbSeries Flame Safeguard Control, SB-2301R (Russian)   Fireye vietnam
Flame Monitor E1R1, EUV1, ERT1, EUVS4, EDC1 and EDC2 Modules, EAMP1 EUV1, E1R1, E1R2, E1R3, ERT1, EUVS4 Fireye vietnam
Flame Monitor E300 Expansion Module, E-3001 E300, E350-3, E350-6, 60-1950 Fireye vietnam
Flame Monitor E320 Expansion Module, E-3201 E320 Fireye vietnam
Flame Monitor EC485 converter, EC-4851 EC485, RS232/RS485 Fireye vietnam
Flame Monitor ED510 Display Module, ED-5101 ED510, ED580-1 Fireye vietnam
Flame Monitor EP100S, EP200S, & EP300S Programmer Modules, EP-1231 EP100F, EP100S, EP200F, EP200S, EP300F, EP300S Fireye vietnam
Flame Monitor EP160, EP161, EP163, EP165, EP166, EP170, EP174 and EP177 Programmer Modules, EP-1601 EP160, EP161, EP163, EP165, EP166, EP170, EP174 Fireye vietnam
Flame Monitor EP260, EP265, EP270 Programmer Modules, EP-2601 EP260, EP261, EP265, EP270  Fireye vietnam
Flame Monitor EP380-383, EP390 Programmer Modules, EP-3801 EP380, EP381, EP382, EP383, EP387, EP390 Fireye vietnam
Flame-Monitor Memory Map, EPMBUS   Fireye vietnam
Flame Monitor Remote Mounting Kit for ED510 Display Module, E-8101 ED510, 129-145-1, 129-145-2 Fireye vietnam
Flame Monitor System Accessories, E-8002 ED512-2, ED512-4, ED512-8, ED580-2, ED580-4, ED580-8, ED610, ED611, 129-145-1, 129-145-2, 129-145-3, 129-152 Fireye vietnam
Flame Safeguard Controls in Multi-Burner Environments, WV-96   Fireye vietnam
Modular M-Series II, C-4000 (French) Fireye Modular Series-M II Contrôleur de flamme Fireye Fireye vietnam
Solid State Series D40-41 Amplifier Modules, D-4041F (French) Contrôleurs de flamme Série D40-41 Fireye vietnam
Modular M-Series II, C-4000D (German) Feuerungsautomat Modulare-serie m ii MC120, MC230 Fireye vietnam
Solid State Series D40-41 Amplifier Modules, D-4041D (German) FLAMMENWÄCHTER der serie D40-41 70D40, 70D41 Fireye vietnam
Grounding Methods for Flame-Monitor Applications, SN-100   Fireye vietnam
Interlock Annunciator for use with the Fireye BurnerLogix Control, YZEM-3001 YZ300, 60-2872-1, 60-2874-1 Fireye vietnam
M4RT1 Flame Safeguard Control, M-4000 M4RT1 Fireye vietnam
MicroM Programmer Modules (100 Series), MP-5101 MEP100, MEP101, MEP102, MEP103, MEP104, MEP105, MEP106, MEP107, MEP108, MEP109, MEP130, MEP141 and MEP149 Fireye vietnam
MicroM Programmer Modules (200 Series), MP-5201 MEP230, MEP235, MEP236, MEP237, MEP238, MEP290 Fireye vietnam
MicroM Programmer Modules (300 Series), MP-5301 MEP300, MEP304, MEP397 Fireye vietnam
MicroM Programmer Modules (500 Series), MP-5501 MEP536, MEP537, MEP560, MEP561, MEP562 Fireye vietnam
Universal Test Unit for M-Series, M-Series II or MicroM Controls C-90 57AV7 Model 1000 Fireye vietnam
MicroM Programmer Modules (600 Series), MP-5601 MEP696 and MEP697 Fireye vietnam
MicroM Amplifier Modules, MAMP-1 MEUV1, MEUV4, MEUVS1, MEUVS4, MERT1, MERT4, MEIR1, MEIR4, MECD1, MECD4 Fireye vietnam
MicroM Controller - Installation Manual, MC-5000 MEC120, MEC230, MEC320, MEC480, 61-3060, 61-5042 Fireye vietnam
MicroM MEC320TS, MEP696, MEUV4 Manual, MC-3200 MEC320TS, MEP696, MEUV4 Fireye vietnam
MicroM MEP437 Programmer Module, MP-5401 MEP437 Fireye vietnam
MicroM Modbus Communications Memory Map   Fireye vietnam
MicroM Modernization Adapter 60-1765, MM-2 60-1765 Fireye vietnam
MicroM Plug-In Option Boards, MOPT1 MED1, MED2, MED3, MED4, MED5, MED6, MED7 Fireye vietnam
MicroM Service Guide, MTS-2   Fireye vietnam
Microm Serviceman’s Display Kit, SMDK SMDK-1004 Fireye vietnam
MicroM UC485 Optically Isolated USB to RS422/RS485 Converter, UC-4851 UC485, RS422/RS485 Fireye vietnam
Modular M-Series II, C-4000 MC120, MC230 Fireye vietnam
Modular M-Series II Programmer Modules, C-4001 MP100, MP101, MP102, MP230, MP560, MP561, MP562 Fireye vietnam
Pressure & Temperature Sensors for BurnerLogiX TS350, TS752, BLPS Fireye vietnam
BurnerLogiX Installation Instructions for Displays, BD-5001 (Russian) BLV512, BLL510 Fireye vietnam
BurnerLogiX YB110 MicroProcessor Burner Management Control, BL-1001 (Russian) YB110UV, YB110UVSC, YB110IR, YB230UV, YB230UVSC, YB230IR Fireye vietnam
BurnerLogiX YP Programmers, YP-1001R (Russian) YP100, YP102, YP113, YP138, YP200, YP202, YP300, YP302 Fireye vietnam
E100 Flame Monitor, E-1001R (Russian) E100 Fireye vietnam
E110 Flame-Monitor, E-1101R (Russian) E110, EB700, EC600, 60-1386-2, 60-1466-2 Fireye vietnam
Flame Monitor E1R1, EUV1, ERT1, EUVS4, EDC1 and EDC2 Modules, EAMP1R (Russian) EUV1, E1R1, E1R2, E1R3, ERT1, EUVS4 Fireye vietnam
Flame Monitor E300 Expansion Module, E-3001R (Russian) E300, E350-3, E350-6, 60-1950 Fireye vietnam
Flame Monitor EP160, EP161, EP163, EP165, EP166, EP170, EP174 and EP177 Programmer Modules, EP-1601R (Russian) EP160, EP161, EP163, EP165, EP166, EP170, EP174 Fireye vietnam
Flame Monitor EP260, EP265, EP270 Programmer Modules, EP-2601R (Russian) EP260, EP261, EP265, EP270  Fireye vietnam
Flame Monitor EP380-383, EP390 Programmer Modules, EP-3801R (Russian) EP380, EP381, EP382, EP383, EP387, EP390 Fireye vietnam
MicroM Programmer Modules (200 Series)(Russian), MP-5201R MEP230, MEP235, MEP236, MEP237, MEP238, MEP290 Fireye vietnam
MicroM Amplifier Modules, MAMP-1R (Russian) MEUV1, MEUV4, MEUVS1, MEUVS4, MERT1, MERT4, MEIR1, MEIR4, MECD1, MECD4 Fireye vietnam
MicroM Controller - Installation Manual, MC-5000R (Russian) MEC120, MEC230, MEC320, MEC480, 61-3060, 61-5042 Fireye vietnam
Modular M-Series II, C-4000 (Russian) MC120, MC230 Fireye vietnam
Solid State Series D40-41 Amplifier Modules, D-4041R (Russian) 70D40, 70D41 Fireye vietnam
Service Manual for Flame Safeguard and Combustion Controls, WV-01   Fireye vietnam
Solid State Series 72D Amplifier Modules, D-72 72D Series Fireye vietnam
Solid State Series D40-41 Amplifier Modules, D-4041 70D40, 70D41 Fireye vietnam
Test and Fitness Trainer Model 57SB4-1000, SB-57R 57SB4-1000 Fireye vietnam
Test Unit for BurnerLogix Y Controls, YBT-1000 57YB4-5000 Fireye vietnam
Test Unit for BurnerPRO Controls, BPT-1000   Fireye vietnam
Modular M-Series II Amplifier Modules, C-4002 MART1, MART3, MART1T, MAUV1, MAUV3 and MAUV1T Fireye vietnam
Wireless Monitoring System for Flame-Monitor and MicroM Flame Safeguard Controls, INT-1000 IT1000, ND18040, ND18032-10, 59-509-10 Fireye vietnam
Replacing Siemens LFL Burner Control with the BurnerPRO, BP-2001 BP230UV-S1 / BP230UVFR-S1, BP110UV-S1 / BP110UVFR-S1, BP230UV-S2 / BP230UVFR-S2, BP110UV-S2 / BP110UVFR-S2, BP230UV-S3 / BP230UVFR-S3, BP110UV-S3 / BP110UVFR-S3 Fireye vietnam

Đại lý phân phối hãng Fireye tại Vietnam - Fireye Vietnam - TMP Vietnam

CÔNG TY TNHH TM và DV TĂNG MINH PHÁT

  Trụ sở:    119 Quốc Hương,  Phường Thảo  Điền,  Q.2,  Tp.HCM

  VPGD: số 1 đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

  Ðiện Thoại:   (028) 35121007                 Fax:  (028) 35121008

  Mr.Thân: sale06@tmpvietnam.com      Phone: 0911 175 069

  VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

Chính sách mua hàng

  Giao hàng miễn phí.

  Làm việc các ngày trong tuần.

  Thanh toán linh động.

  Bảo hành 12 tháng.

  Hỗ trợ lắp đặt, vận hành.

Bản đồ TMP

© 2017 Tudonghoatmp.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top